Община Казанлък очаква ВИК да отстрани всички нередности по уличната инфраструктура

Официално бе закрит строителен обект по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура “ в Казанлък. Осъществена е подмяна на 20 554 м водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането. Реконструирана е и 863 м от канализационната мрежа на града.
,,Това е най-мащабният ВИК проект на територията на Общината”, заяви управителят на ,,Водоснабдяване и канализация” Стара Загора,инж.Радостин Миланов.
,,Заради забавените срокове проектът продължи по-дълго ,което доведе до напрежение у жителите на Казанлък, свързано с всички неудобства на дългопродължаващия строителен период.Очакванията ни от тук нататък към ВИК Стара Загора да бъде осъществяван строг контрол свързан с гаранционните срокове. Освен това всички забележки, които имаме,констатирани при нашите проверки. Официално ги изпращаме на ,,Водоснабдяване и канализация” с протоколи и писма в които са поставени срокове в които да се вземе отношение по възстановяването”, каза заместник кметът на Община Казанлък -Даниела Коева.

В град Казанлък беше осъществена подмяна на 20 554 м водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което се обособиха 3 DMA зони, обхващащи т.н. „Средна зона“, а именно западно от р. Енинска и южно от бул. „Александър Батенберг“ и северно от ж.п. линията. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане.

Реконструирана е 863 м от канализационната мрежа на града. Подменен е съществуващия канализационен колектор в кв.“Васил Левски“, по ул.“Севт III“ от ул. „Стара планина“ до бул.“23 пехотен Шипченски полк“, в който се заустват отпадъчните води от външния колектор, обслужващ селата Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

С реализацията на проекта се постигнаха няколко цели: извърши се реконструкция на старата водопроводна мрежа по улиците на ДМА зоните, като се осигури преустановяване на авариите; монтирани са водомери с логери, чрез които ще се измерват подадени и консумирани водни количества и налягане, поставени са пожарни хидранти на определени места, съгласно строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; ограничи се инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадни води.

Вторият обект представлява реконструкция на външния довеждащ водопровод от събирателна стая “Сахране“ до водоем при Централна помпена станция гр. Казанлък, с тръби от сферографитен чугун с обща дължина 12 386 м.

Допълнително са монтирани разпределителни шахти в местата на пресичане на довеждащия водопровод с двата довеждащи водопровода от другите водоизточници. По този начин ще може да се прехвърлят водни количества при необходимост между водоснабдителни системи “Казанлък“ и “Стара Загора-Дунавци“. Така ще се постигне гъвкав режим на експлоатация на двете водоснабдителни системи и възможност за гравитачно прехвърляне на допълнителни водни количества за задоволяване нуждите на двата най-големи града на обособената територия.