Европейската комисия одобри 1,2 милиарда евро за справедлив преход в България

България ще получи 1 милиард и 200 милиона евро, след като Европейската комисия одобри днес териториалните й планове за справедлив преход.

Чрез Фонда за справедлив преход (ФСП) ще бъде подпомогнато създаването на нови работни места и икономически дейности за справедлив климатичен преход в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства в контекста на прекратяването употребата на въглища и намаляването на въглеродните емисии. Чрез фонда България ще бъде подпомогната също да постигне целите на ЕС в областта на климата и енергетиката до 2030 г., както и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

С приетите днес териториални планове за справедлив преход приключва одобряването на инвестиции в общ размер от 11 милиарда евро по политиката на сближаване(2021—2027г.) в подкрепа на по-конкурентоспособна, по-сплотена и по-екологична България, без да се пренебрегва никой.

По линия на фонда ще бъдат подпомогнати преходът от производство на енергия от въглища, както и преквалификацията, повишаването на квалификацията и създаването на нови възможности за заетост за над 15 000 работници в трите области.

Ще бъдат рехабилитирани 2 190 хектара земя с цел развитие на промишлени зони и изграждане на мощности за възобновяеми енергийни източници. Мерките за енергийна ефективност на жилищните сгради, насочени към енергийно бедните домакинства и уязвимите потребители, ще спомогнат за справяне с енергийната бедност.

Ще бъдат подкрепени също потребителите, които са производители, както и създаването на общности за енергия от възобновяеми източници. По този начин, освен че ще бъдат подобрени условията на живот, ще бъдат намалени потреблението на енергия, сметките за електроенергия и емисиите на парникови газове.