Улесняват поставянето на соларен панел на блока

Да се намали административната тежест при изграждане и присъединяване на инсталации за производство на ток от ВЕИ, предвижда нова наредба за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, качена за обществено обсъждане. В нея е уреден по нов начин редът за присъединяване към електрическите мрежи на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Създадена е възможност за издаване на разрешение за реализиране на инвестиция за производство на електрическа енергия от ВЕИ, също така и подаване на документи за присъединяване към съответната мрежа.

Предвидено е и облекчаване на процедурите по присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW, като са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и начина за присъединяване.

Според наредбата срокът става 20 дни от подаване на искането за  съоръжения/инсталации с мощност до 30 kW и 40 дни с мощност от 30 kW до 1 MW. Законът за енергията от възобновяеми източници предвижда възможността за присъединяване по облекчен ред на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или инсталации на потребители на собствена електрическа енергия и демонстрационните проекти с инсталирана електрическа мощност до 10,8 kW включително. В наредбата е предвидена облекчена процедура и намалени срокове при извършване на модернизация на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, при която се предвижда общата инсталирана мощност да се увеличи с не повече от 50 на сто спрямо съществуващата инсталирана мощност на обекта. Тези изменения налагат създаването на съответните разпоредби в наредбата, посочват в мотивите си от Министерство на енергетиката.

В наредбата е записано още, че фирма или гражданин, поискали присъединяване на обект, може да обжалват пред Комисията за енергийно и водно регулиране, действия или бездействия на оператор на електрическа мрежа.

 

Снимка: Интернет