Община Раднево отбеляза важна екологична дата с уроци на открито с ученици от училищата в гр. Раднево и СНЦ „Зелени Балкани“

През 2024 г. се навършват 50 години откакто България ратифицира Рамсарската конвенция – първият международен договор, засягащ опазването на биоразнообразието и 53 години от подписване този важен документ в световен мащаб през месец февруари 1971 година. Официалното ѝ название е Конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс. Понастоящем конвенцията е подписана от 169 страни. Опазват се общо 2 231 зони, с площ около 215 милиона хектара (2 150 000 км2). Нашата страна участва с 11 Рамсарски места с обща площ 49 912,43 ха.
За да отбележи тази важна екологична дата, община Раднево съвместно с неправителствената организация „Зелени Балкани“, организира уроци на открито в близка защитена зона, която покрива почти всички критерии за Рамсарско място – язовир Розов кладенец. Язовирът е и част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. В уроците участваха ученици от Първо ОУ „Св. Климент Охридски“ и СУ „Гео Милев“. Децата се запознаха „на живо“ с водолюбиви птици, обитаващи природната зона и разбраха какви са техните приспособления за живот в тази среда. Сред наблюдаваните видове бяха голям и малък корморан, къдроглав пеликан, голяма бяла и сива чапла, бърнета и други видове патици. Учениците научиха дори, че има и водни кокошки. За по-добра практическа работа бяха осигурени бинокли, далекогледни тръби и определители. От „Зелени Балкани“ бе представен изящен макет в реални размери на световнозастрашен от изчезване вид, които се срещат по влажните зони в региона -– червеногуша гъска, като се отбеляза, че България е важно място за опазване на тези птици. Голяма изненада бе представянето на диви птици, излекувани в Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“. В интересна беседа с учениците оперативния управител на Центъра, д-р Руско Петров, и служители и доброволци от екологичната организация разказаха за тези пациенти, за начина им на живот, а децата се докоснаха до птиците и ги видяха отблизо.
С младите природолюбители от клуб екология към Второ ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с ръководител госпожа Даниела Кирева датата бе отбелязана с мултимедийна презентация, тъй като учениците бяха посетили яз. Розов кладенец предходната година. Така, с презентацията, се съчета теорията с практиката. Подрастващите отново видяха водолюбивите птици, припомниха си техните приспособления и се запознаха и със защитените зони в община Раднево. На младите еколози бяха разказани любопитни факти за наблюдаваните видове от еколога на Общината Елена Цветанова и експерта от „Зелени Балкани“ Георги Дулев.
На училищата бяха раздадени информационни материали от екологичната организация, повишаващи общественото съзнание в областта на опазване на биоразнообразието.