Пазарът на етерични масла в България отбелязва спад през 2023г.

Износът на етерични масла от България се забавя значително през първата половина на
2023 г. Пазарът на масла, различни от цитрусовите и ментовите очаквано се сви през 2022
г, и продължава низходящата си тенденция и през 2023г. Това сочат данни от последното
изследване на „ИнтелиАгро“, относно производството на етерично маслени култури и
масла през 2023г. Причините са както свръхпроизводство и презапасяване, така и високата
потребителска инфлация в Европа и САЩ.
Секторът отчита като заплаха и предстоящите промени в европейската регулаторна рамка
(CLP, REACH). Благодарение на усилията, които България положи в Брюксел, заплахата за
сега е избегната, но възможността за негативен развой остава и се отлага във времето.
Секторът на розовото масло подобрява значително финансовата си позиция. По-високите
цени на международния пазар спрямо периода 2018-2021 г. дава възможност за
повишаване на изкупните цени на розовия цвят в страната и мотивира стопаните да
подобрят грижите за насажденията. Тези признаци дават основание за известно
стабилизиране и подобрение в бранша. Причина може да се търси и в относително по-
слабото производство в България, както и в проблемите, които срещат производителите в
Турция. Остава обаче проблемът с работната ръка и конкуренцията за нея, което се явява
основен лимитиращ фактор за производството на цвят за в бъдеще.
От бранша продължават да настояват за промени в Закона за розата и алармират, че
контролът остава занижен. Наблюдава се сериозно разминаване в данните на
Министерство на земеделието и храните, което говори за сериозни пропуски в така
действащия Закон за розата.
Секторът на лавандуловото масло обаче се сблъсква със сериозни предизвикателства, като
намалено търсене и низходящи тенденции в износа. За първото полугодие на 2023г.
износът е с 40% надолу в обем при по-ниски цени спрямо 2022г. Площите намаляват с 45
хил. дка за година. Очакванията са тази тенденция да се задържи и през 2024г. Търсенето
на вътрешния пазар намалява драстично и много от традиционните изкупвачи са свили в
пъти преработените обеми лавандулов цвят. Там, където сделки все пак са сключени,
изкупната цена на лавандуловия не покрива разходите на земеделските производители и
отливът от сектора се очаква да продължи.Високите запаси от нереализирана продукция
оказват негативно влияние и върху пазара на нишови масла. Големия бум от периода 2016-
2019 (2-5 пъти над обичайните площи) е последван от срив в производството при повечето
нишови медицински и ароматни култури, като лайка, маточина, хизоп и др. и този срив
продължава да се наблюдава и през 2023г.
Очакванията са процесът на излизане на производители от сектора на етерично-маслените
култури да продължи и през 2024г. докато площите се стабилизират на здравословни нива.

Подобни процеси ще се наблюдават и при преработвателните мощности, които са твърде
много при настоящите пазарни реалности.