Общинските съветници приеха Правилника на програма „Култура“ и отпуснаха 300 хил. лева в помощ на общинското дружество „Мересев“

На редовното си десето заседание Общински съвет – Стара Загора разгледа и гласува 92 точки.

Беше приет проектът за приемане на Правилник на програма „Култура“ на Община Стара Загора за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата. Правилникът има за цел да осигури гаранции за изпълнение на задължителното условие за кандидатстване и осигуряване на съфинансиране със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. По този начин ще се приеме конкурсното начало като принцип и процедура за избор на проекти и събития, които да получат финансиране. Така с приемането на Правилника на Програма „Култура“, ще се увеличи и размерът на средствата, с които Община Стара Загора ще подпомага проектите за културни събития, което ще доведе до обогатяване на културния живот в града.

Програма „Култура“ се структурира като част от Календара на културни събития на Община Стара Загора и включва събития, дейности и проекти, които Община Стара Загора възлага за изпълнение на физически, юридически лица, културни институти или други публични организации по реда и при условията на Правилника. Проектът на Програма „Култура“ предвижда и разширяване на обхвата и дейностите на финансиране, прецизиране и подобряване на условията и реда за кандидатстване, постигане на по-добра подготовка за реализация на проектите, отваряне на нови възможности пред творците и културните организации, чрез които те да реализират идеите си.

Общинските съветници приеха предложението за оказване на финансова помощ със средства от бюджета на Община Стара Загора на общинското дружество „Мересев“, чрез извършване на допълнителна парична вноска в капитала. С цел подпомагане дейността на дружеството капиталът ще бъде увеличен с 300 000 лева. С този помощ ще се възобнови нормалния производствен процес и ще се подобри финансовото положение на предприятието. Ще бъдат погасени задълженията на дружеството, към НАП, работни заплати и доставчици, за да продължи нормалното функциониране и самоиздръжка. Също така по време на заседанието общинските съветници гласуваха и да бъде извършен финансов одит на дружеството за периода 2020-2024 година с цел да се открие причината за задлъжнялостта на общинското предприятие.

Също така беше одобрена и нова социална услуга, която включва създаване на едно „Наблюдавано жилище“ и две „Преходни жилища“, с общ капацитет от 12 места. Наблюдаваното жилище се разкрива като услуга по Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация за децата и младежите – община Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На първо четене с 44 гласа – „За“, бяха приети промените в Правилника за изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора.

Правилникът е приет от Общински съвет с Решение № 383 от 25.06.2020 г. Той e нормативен документ, който урежда условията, реда и начина на предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ на нуждаещи се граждани, които са в затруднено материално положение при екстремна ситуация, поставяща в риск здравето или оцеляването им, както и за сигурността и образователните потребности на деца. Помощта се предоставя с решение на Общински съвет Стара Загора със средства от бюджета на община Стара Загора, които се утвърждават ежегодно при неговото приемане.

С промените, които гласуваха съветниците ще се въведат ясни правила по отношение на задължителните документи, които кандидатстващият за помощ гражданин следва да представи.

Проектът за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора също беше гласуван на първо четене с 38 гласа – „За“, 1 – „Против“ и 7 – „Въздържал се“.