Водни помощи предлагат от КЕВР

Социално слабите да имат право на помощи за вода, предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране в свое становище по предложения закон за ВиК. От регулатора критикуват факта, че в предложения закон отново няма предвидени помощи за вода.

Затова от КЕВР предлагат в Закона за социалното подпомагане да се запише, че: „Основни жизнени потребности” са достатъчно храна, облекло и жилище, съобразно социално-икономическото развитие на страната, както и месечен минимум вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м на едно лице”.

Подзаконовите нормативни актове към Закона за социалното подпомагане да се изменят до 6 месеца от влиза в сила на този закон и така да се осигури право на помощ в размер, съответстващ на месечния минимум вода, предлагат от комисията.