Тракийски университет-Стара Загора и ПГ по МСС „Пейо Яворов“-Гоце Делчев подписаха споразумение за сътрудничество

Тракийски университет-Стара Загора и Професионална гимназия „Пейо Яворов“ в гр. Гоце Делчев подписаха споразумение за сътрудничество между двете учебни заведения.
То е в отговор на промените в Закона за висше образование, които предвиждат съвместна дейност между висши и средни учебни заведения със сходни специалности и е първият за страната, утвърден от Министерство на образованието и науката.
Част от предмета на споразумението е: „Висшето училище и училището ще извършват съвместна учебна дейност по учебни предмети и/или модули за придобиване на разширена профилирана и професионална подготовка във втори гимназиален етап от средната степен на образование и/или по учебните предмети за придобиване на специализираната подготовка в средната степен на образование.“
За тази цел университетски преподаватели ще преподават в професионалната гимназия по специализирани предмети.
Висшето училище ще осигурява повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в училището и ще съдейства при изграждането на съвременна материално-техническа база по професионални направления.
Двете учебни заведения ще извършват обмен на иновативни практики, прилагайки комплексния подход при обучението на студенти и ученици, включително съвместно разработване и преподаване по учебни материали за професионалните дисциплини, предмет на това споразумение по електронната платформа “MOODLE”.
Идеята да бъдат съмишленици в обучението е на ръководителите на учебните заведения – ректорът на ТрУ доц. д-р Добри Ярков и директорът на професионалната гимназия Ангел Живков, тъй като специалностите са сходни и ще са естествено продължение от средно към висше образование.
ПГ по МСС „Пейо Яворов“ обучава ученици в специалностите- Митническо и данъчно обслужване, Ветеринарен техник, Агроекология, Горско стопанство, Производство на кулинарни изделия и напитки, Техник „Електрически превозни средства“, Монтьор на селскостопанска техника.