12 183 145 тона въглища добити в „Мини Марица-изток“ ЕАД

През седемте месеца на 2021 година минните работи в Дружеството се извършваха съгласно утвърдените в годишния инженерен проект технически планове на клоновете.

При план за добив на 23 000 000 тона въглища, изпълнението е 12 183 145 тона, което е 53% от заложената годишна програма. Заявките на централите се изпълняват 100 %. Добитите въглища отговарят по качествени показатели на изискванията на консуматорите. Във връзка с намалените заявки за доставка на лигнитни въглища от страна на централите в комплекса през първото полугодие на 2021 г. и поради необходимостта от оптимизиране на разходите на дружеството, добивните и разкривни участъци работеха на трисменен режим.

При план 75 000 000 м3, изкопаната и транспортирана откривка е 32 834 880 м3, което е 44 % по заложената годишна програма.

Инвестиционните разходи на „Мини Марица Изток”ЕАД в Бизнес плана за 2021г. са на обща стойност от 32 002 375 лв.Изпълнението на инвестиционнатапрограма на Дружеството към 31. 07. 2021 г.възлиза на 21 164 792лв., което е 66,13 % от одобрените разходи за 2021г..

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд до 31.07. 2021 година в Дружеството по сключени договори за технически средства по механобезопасност, електробезопасност, пожаробезопасност, инвестиции и ремонти, лични предпазни средства и работно и специално работно облекло, микроклимат, санитарно-битово обслужване, здраве и здравна профилактика и др. са изразходвани 9 737 868,39 лв..

Основните ремонти на тежкото минно оборудване /ТМО/ се извършват по стопански начин. Изпълнението на ремонтната програма за тежкото минно оборудване към 31.07.2021 г. в част ТМО е на стойност 17 049 000 лв. или 51,3% при заложени 33 231 000 лева. Ремонтната дейност по стопански начин се извършва от багеро-ремонтните бригади, участъците за ремонт на ролки, вулканизации на ленти, механичните работилници и обслужващия персонал на гумено-лентовия транспорт и ТМО. Подменят се неизправните части на оборудването и лентовите транспортъори и се привеждат в техническа изправност и годност за надеждна експлоатация. Ремонтите на технологичната механизация през текущия период се извършват по стопански начин с доставените резервни части и чрез възлагане на услуги. Те са на стойност 2 309 000 лв. при заложени 5 070 000 лв., т.е. изпълнението е на 45,54 %.

Приходите на Дружеството от дейността на жп. транспорта по извършване на услуги (превоз на товари и жп. механизация) по собствената и националната железопътна инфраструктура на външни организации за първото полугодие на 2021 година е на стойност 1 778 640,35 лв.

От началото на 2021 година до 13 август от здравно-възстановителната рехабилитационна програма на „Мини Марица-изток“ ЕАД са се възползвали общо 1 127 работници и служители, 568 възрастни членове на техните семейства и 311 деца в почивната станция във Велинград и в комплекса на Старозагорските минерални бани. За дванадесета поредна година програмата дава възможност на всеки работник и служител да премине 5-дневен възстановителен курс с водни, магнитни, масажни и топлинни процедури, в рамките на полагащия му се допълнителен платен годишен отпуск.

„Мини Марица-изток“ ЕАД непрекъснато подобрява и развива своята социална политика. Дружеството погасява всички свои задължения в срок и към момента задълженията са само текущи. Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие, социално отговорен работодател за близо 7000 души. Компанията непрекъснато подобрява стандартите за работа, за социално развитие, опазване на околната среда, стандарта на живот на своите служители и обществото.