Областният управител на област Сливен Веселин Вълчев и директорът на РИОСВ – Стара Загора Ивилина Станева ще сезират МОСВ

Областният управител на област Сливен Веселин Вълчев и директорът на РИОСВ – Стара Загора Ивилина Станева ще сезират МОСВ и парламентарната комисия по околната среда и водите за проблемите, свързани с нерегламентираните дейности с излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от черни и цветни метали. Това решение беше взето на работна среща инициирана от директора на екоинспекцията, която се проведе на 18.03.2022 г. в Областна администрация Сливен. Участие в срещата взеха и началника на РУ на МВР – Сливен гл. инспектор Иван Иванов, представители на пътна и криминална полиция, НАП, експерти от областната администрация и отдел „Екология” в община Сливен.

Г-жа Станева подчерта, че множеството нарушения от тази незаконна дейност в сливенското село Чинтулово, придобиват особено големи мащаби през последните години. От октомври 2020 до февруари 2022 г. в Чинтулово са извършени над 30 проверки от РИОСВ-Стара Загора, при които са съставени 23 акта за установяване на административни нарушения, с влезли в сила 14 наказателни постановления. Глобите варират между 1500 – 2500 лева. Наложена е и една глоба от 5000 лева. Санкционираните са физически лица. РИОСВ издава разрешения за този вид дейност само на юридически лица, каквито в конкретния случай липсват.

Незаконният бизнес се осъществява в дворовете на частни имоти в селото. Стари автомобили, излезли от употреба, пристигат до тях с автовози, от различни краища на страната. Пътна полиция също осъществява засилен контрол по Закона за движение по пътищата. Многократно са съставяни АУАН, свързани с транспортирането, и са налагани глоби от 1000-2000 лева.

Въпреки активната работа на РИОСВ и МВР срещу нарушенията и независимо от значителния размер на налаганите финансови санкции, нерегламентираната дейност не е секнала. Това се отнася и до незаконното палене на негодни за употреба или търговия автомобилни гуми в района на Чинтулово и индустриалната зона на Сливен, както и с образуването на незаконни сметища от стари седалки и други вещи, останали от разфасованите автомобили, които не могат да бъдат предадени в пунктовете за вторични суровини. Последиците са изключително вредни и опасни за околната среда и могат да създадат риск за здравето на хората.

На срещата беше изразено мнение, че прилаганите санкции, предвидени в законодателството, не постигат желания ефект. Прави впечатление, че повечето глоби, въпреки големия им размер, се заплащат веднага, без възражения, уточни г-жа Станева.

Деянията, свързани с нерегламентираните дейности с излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от черни и цветни метали, не са инкриминирани, както е било преди десетина години. По време на разговора бяха изразени мнения, че има нужда от промени в нормативната уредба, които да гарантират ясен регламент на този вид дейност и ефективен контрол.

В края на дискусията се взе единодушно решение да бъдат изготвени и изпратени предложенията за законодателни промени до МОСВ и ресорната парламентарна комисия. Голямата цел е да спре замърсяването на природата, на почвите и въздуха.