Все по-чист въздух в Стара Загора

Подобрява се качеството на атмосферния въздух в Стара Загора , става ясно от отчета на общината за 2021 г. в изпълнение на Общински програми по околна среда.

Резултатите от мониторинга на качеството на атмосферния въздух показват, че измерваните стойности на всички показатели са далеч по-ниски от допустимите норми.

През 2021 год. особено осезаемо е подобрението на качеството на атмосферния въздух по отношение на проблемния за всички големи градове показател фини прахови частици с размер по-малък от 10 микрона. За пета поредна година автоматичната измервателна станция „Зеления клин” от националната система за мониторинг на въздуха отчита нива на замърсителя, които са значително по-ниски от нормите, както като средногодишна концентрация, така и като брой превишения на средноденонощната норма. Съгласно националното и европейско законодателство тези резултати са достатъчно основание да се приеме, че въздухът в Стара Загора е чист, което от своя страна не изисква разработване и изпълнение на програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух. През 2021 год. за гр. Стара Загора е регистрирано само 1 денонощие със стойности на финни прахови частици над 50 микрограма на квадратен метър при допустими на годишна основа 35 денонощия. За сравнение през 2017 год. са отчетени 21 денонощия със стойности над 50 микрограма , а през 2018 год. техния брой е 6 денонощия, през 2019 година – 2 денонощия и през 2020 год. – 4 -ри. Ниските денонощни нива през 2021 година формираха и ниска средногодишна концентрация на показателя. Средногодишната стойност на фините прахови частици през 2021 год. е 21,27 микрограма на квадратен метър , което е 1,88 пъти по-малко от допустимата годишна концентрация от 40 микрограма. През 2021 год. функционираха и новите измервателни станции за измерване на фини прахови частици, доставени и въведени в експлоатация за целите на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по програма на Европейския съюз.

Резултатите от тях са особено ценни, защото отчитат приноса на битовото отопление с твърди горива – дърва и въглища при замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. През 2021 год. не са регистрирани превишения на допустимия брой денонощия със стойности над допустимата норма . Тенденцията към подобряване на качеството на атмосферния въздух по отношение на замърсителя фини прахови частици се запазва и за началото на новата 2022 година.