Етичен кодекс на общинските съветници

Общинските съветници на Стара Загора ще приемат Етичен кодекс за своята работа. Той установява правила за поведение на “местните старейшини” по повод изпълнение на правомощията им.

Според етичния кодекс, общинските съветници трябва да защитават интересите на общината и на гражданите по съвест и вътрешно убеждение, да служат на обществения интерес и във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите и да работят за тяхното благоденствие, да не се ръководят от своя пряк или непряк личен интерес или на частните интереси на лица или групи лица с цел извличане на пряка или непряка лична изгода от това.

Общинските съветници са длъжни да поддържат връзки с избирателите си и да ги информират за дейността и решенията на общинския съвет, да насърчават открития обмен на идеи и информация, да не разкриват информация, която съставлява държавна или служебна тайна, както и да не разгласяват сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите, при всяко свое действие да се ръководят от интересите на цялото население в общината, без оглед на политическите си убеждения и пристрастия. В своята дейност общинските съветницине трябва да използват служебното си положение за неморално въздействие върху гражданите и да проявяват непримиримост към всяко действие, което представлява акт на корупция и се стремят да не допускат подобни актове. Безусловно зачитат свободата на словото и правото на гражданите да бъдат информирани. За осигуряване на гаранции за спазването на нормите на Етичния кодекс, Общинският съвет ще създаде комисия в състав от седем общински съветника.

С приемането на кодекса общинските съветници се задължават да декларират писмено, че имат волята да следват клаузите и правилата му, като декларациите се подават до Председателя на Общински съвет.