Д-р Кети Маналова остава управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“

С Решение взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,

проведено на 24.02.2022 г. е открита конкурсна процедура за възлагане управлението на публично предприятие „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и е определена Комисия за номиниране на кандидатите за управители на болничното заведение.

Документи за участие в конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилнаболница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък са подадени от д-р Кети Петрова Маналова – Владкова на 11.04.2022 г..

От извършените оценки от членовете на Комисията по номиниране става ясно, че кандидата д-р Кети Петрова Маналова – Владкова е получила средноаритметичната оценка от двата етапа на конкурса 4.85. От проведената писмена част Маналова е получила обобщената оценка на всички членове на комисията е 5.77, при минимална оценка 3.50. От устна част/интервю от конкурса досегашния управител получи оценка 3.92, при минимална оценка 3.50.

В следствие на получените резултати Комисията по номиниране класира и номинира кандидата, а Общински съвет- Казанлък упълномощява д-р Кети Петрова Маналова – Владкова за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък.