Обявиха конкурс за директор на РИОСВ Стара Загора

Министерството на околната среда и водите обяви конкурс за нов директор на РИОСВ в Стара Загора.

Сред основните изисквания към кандидатите за ръководители на инспекциите е да представят концепция за прилагане на политиката по управление и контрол в опазване на околната среда на регионално ниво.

Окончателният избор ще е след интервю. За заемане на всяка от позициите изискванията са минимум 3 години на ръководна длъжност и/или 7 години опит в областта на анализи, управление, мониторинг и контрол.

В момента директорите на екоинспекцията е назначен на срочен трудов договор до провеждането на конкурс.

Екоинспекцията осъществява контролните си функции на териториите на три области – Стара Загора, Сливен и Ямбол.

Като регионален орган на Министерството, инспекцията в Стара Загора се нарежда на първо място по контролирана територия от над 12 хиляди километра което представлява 10,83% от територията на страната.

Обявен е и конкурс за ръководител на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – Пловдив.