Изготвят Национална аптечна карта

Предстои изготвяне на Националната аптечна карта, чрез която се определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеките. С Националната аптечна карта се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до фармацевтични услуги. Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти.

Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти.

За изработване на областната аптечна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Председател на комисията е Областният управител. Националната аптечна карта ще съдържа областните аптечни карти, както и конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, разпределение на откритите аптеки по брой на населението по области, общини и населени места, графично посочване на откритите аптеки върху картата на страната според вида на дейностите, които извършват, анализ на достъпа на населението до лекарствени продукти, отпускани в аптеки по видове дейности по области, общини и населени места.