Безплатно следване за студенти срещу договори за работа в 153 фирми

153 работодатели ще могат да сключват договори със студенти за безплатно или частично платено от държавата следване срещу ангажимента бъдещите висшисти да работят за тях след дипломирането си в продължение на не по-малко от 5 години. Средствата се осигуряват от държавния бюджет. Актуалния за учебната 2022/2023 г. одобри Министерският съвет на заседанието си.

Възможността за безплатно или частично платено от държавата следване срещу договор за работа ще се изпълнява за втора поредна година. Тя беше регламентирана в наредба и влезе в сила през януари 2021 г. Неин инициатор беше бившият министър на образованието Красимир Вълчев.

Целта на финансовата подкрепа е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Сега е предвидено финансиране за 1416 студенти.

В списъка с работодателите са БДЖ, “Български пощи”, НЕК, Булгартрансгаз, “Автомагистрали – Черно море”, “Арсенал”, ЕСО, няколко ВиК дружества, 53 болници (където се търсят медицински сестри) и др.

Работодателите влизат в списъка по предложение на ресорния министър, ако отговарят на следните условия – да са регистрирани в България и през последните 2 г. да имат среден списъчен брой на персонала над 20 човека.

За новия списък предложения са направили седем министри – на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, на здравеопазването Асена Сербезова, на енергетиката Александър Николов, на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, на земеделието Иван Иванов, на транспорта и съобщенията Николай Събев и на околната среда и водите Борислав Сандов. Министърът на здравеопазването е предложил списък с 53 болници (държавни и частни) със заявен недостиг на медицински сестри.

Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката.

Сред търсените специалности освен „Здравни грижи“, търсени са специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Транспортна техника и технологии“, „Машинно инженерство“, „Биотехнологии“, „Металургия“, „Електротехника“, „Железопътна техника“, „Хидростроителство“, „Агрономство“, „Геодезия“, „Електротехника“, „Машиностроене“, „Водоснабдяване и канализация“, „Зооинженерство“ и др.

Ако някой е започнал следването си безплатно срещу договор, той ще довърши обучението си така, независимо, че специалността/фирмата може да е отпаднала от списъка.

Напълно безплатно е обучението на приетите по държавна поръчка в специалностите от списъка, които решат да сключат договор с работодател. Държавата ще покрива частично разходите на студентите с договори в същите специалности, които учат в платената форма на обучение. В този случай студентите ще плащат такса равна на разликата между таксата им за обучение и частта, която се заплаща със средства от държавния бюджет.

Ако студентът не завърши, е длъжен да върне парите. Ако работодателят осуети изпълнението на договора, връщането ще е негово задължение.

Освен работно място след завършването фирмата ще трябва да осигури на студента и стаж по време на следването. Формите, мястото и времетраенето на стажа и др. също ще бъдат описани в договора.

Договорът ще се прекратява при:

1. отписване на студента преди успешно завършване на обучението му;

2. прекъсване на обучението на студента, освен поради болест или майчинство;

3. отстраняване на студента от висшето училище;

4. системно непосещаване от студента на договорения стаж;

5. неосигуряване от страна на работодателя на условия за провеждане на уговорения стаж;

6. прекратяване на работодателя без правоприемство;

7. взаимно съгласие на страните по договора;

8. обективна невъзможност на някоя от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора.

Неустойки

При прекратяване на договор поради неизпълнение неизправната страна дължи възстановяване на всички средства за издръжка на обучението, които са изплатени на висшето училище от държавния бюджет. Ако прекратяването е по взаимно съгласие, студентът и работодателят възстановяват средствата поравно. Ако откажат да ги платят, ще започне да се начислява законната лихва. Случаят ще бъде предаден на НАП.