Община Казанлък ще кандидатства по проект за обновяване на уличното осветление

Общинските съветници гласуваха кандидатстването на Община Казанлък по проектното предложение „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Процедурата е продължение на вече приключилата открита процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, по която проектното предложение на Община Казанлък беше одобрено, но включено в списък с резервни проектни предложения, поради недостатъчен финансов ресурс по програмата.

По настоящата процедура се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за мерки за енергийна ефективност на външно изкуствено осветление. Целта е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и подобряване на условията на живот на населението. БФП за проект е до 100 % от допустимите разходи и не се изисква задължително съфинансиране.

В рамките на предложението за изпълнение на инвестиция (ПИИ) на Община Казанлък по BGENERGY-2.001 – „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ се предвижда да бъдат сменени осветителите на уличното осветление в общинския център град Казанлък и в някои от населените места в общината – гр. Шипка, гр. Крън и с. Розово. На следващо място се предвижда модернизация на системата за управление на мрежата на уличното осветление в съответните населени места. В рамките на проекта ще бъде включено поставяне на минимален брой осветителни тела, захранвани от възобновяеми източници на енергия (слънчеви батерии) в гр. Казанлък.