Фирмите в региона регистрират печалба от над милиард

Крайният финансов резултат на предприятията от област Стара Загора за 2021 г. е печалба в размер на над един милиард лв. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 73.2% от общия брой, със загуба – 17.2%, а с нулев финансов резултат са 9.6%.

По окончателни данни на националната статистика  за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 236, което е с 0.9% повече в сравнение с 2020 година.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 14 119. Броят на малките предприятия
(10 – 49 заети) е 934, на средните (50 – 249 заети) – 148, а на големите предприятия
(над 250 заети) – 35.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 094) и Казанлък (3 332), или съответно 59.7% и  21.9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Опан, където развиват дейност 85 предприятия.
Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия е 91 689, или с 0.7% по-малко спрямо предходната година. С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 34.6% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.8%.