Омбудсманът с препоръка до ВиК

В писмо до управителят на ВиК, националният омбудсман отправя препоръка да се прецени възможността, след внимателен анализ, да не се прилага утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на водата за област Стара Загора. Професор Диана Ковачева се надява да се вземе балансирано и справедливо решение. Освен това тя очаква да бъде информирана от ВиК Стара Загора за предприетите действия след ремонтните дейности на ВиК инфраструктурата, с цел привеждане на засегнатата улична мрежа в съответствие с утвърдените стандарти и норми, позволяващи тяхното безопасно ползване, както и за повишаване чистота на въздуха.

До омбудсмана постъпват жалби относно драстичното увеличение на цената на ВиК Стара Загора за 2023 г., за втори път през последните шест месеца, с 50% през последната година. В същото време качеството на услугата не се подобрява Друг проблем, който се поставя, са разкопаните улици след ремонт на ВиК мрежата през 2022 г. Средното увеличение на цената на ВиК услугата за регулаторен период 2022-2026 г. е над 51 %. В същото време качеството на предоставяне на услугата категорично не се повишава. За този факт красноречиво говорят данните от Доклада на работната група, съгласно които в края на периода ВиК операторът не постига 13 от всички 30 от определените с Решение на енергийния и воден регулатор прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които са “общи загуби на вода”. Сред показателите, които не постига дружеството, има и два за ефективност: „Рехабилитация на водопроводната мрежа” и „Ефективност на изграждане на водомерното стопанство”, чието изпълнение/неизпълнение води до корекции в цената на ВиК услугата след третата година на регулаторния период. Съществува риск клиентите на ВиК оператора да бъдат поставени във фактическа невъзможност да плащат сметките си за вода. По този начин, освен че ще се задълбочи социалното изключване на гражданите, ще нараснат несъбираемите вземания на ВиК оператора.