Три атрактивни специалности предлага на седмокласниците професионалната гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ в Мъглиж

Прием за три специалности „Механизация на селското стопанство“ (МСС), „Горско стопанство и дърводобив“ и „Агроекология“ предлага на седмокласниците Професионалната гимназия по селско стопанство (ПГСС) „Гео Милев“ в град Мъглиж.

И трите специалности са с петгодишен срок на обучение от 8-ми клас, като младежите в специалността „Механизация на селското стопанство“ получават отлична професионална подготовка по устройство, експлоатация, управление и ремонт на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника, като с нея те могат да се реализират в земеделски кооперации и при производители на различна селскостопанска продукция.

Придобитите умения по време на обучението в мъглижката Професионалната гимназия по селско стопанство от учениците, обучаващи се в „Горско и ловно стопанство“, пък им дава възможност за реализация в държавните горски стопанства, разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване и реализация на растителни и животински видове.

През учебната 2023/2024 година третата специалност – „Агроекология“, в която младежите изучават принципите на екологичното и биоземеделието, прилагайки Европейските стандарти за развитие на селското стопанство, могат да се реализират във фирми за биологично земеделие, инспекции за опазване на околната среда и водите, в предприятия за производство, преработка и реализация на екологични и биологични продукти.

И трите професионални направления са стратегически за българската икономика специалности, а училището дава добра теоретическа и най-вече практическа подготовка за тях на възпитаниците си.

Добрата професионална подготовка, получавана в единствената професионална гимназия в община Мъглиж, е и класирането на призови места на нашите ученици на регионалните кръгове от Националното състезание „Млад фермер“.