Събранието на входа вече и онлайн

Промени в Закона за управление на етажната собственост дават възможност общото събрание на собствениците да се провежда в присъствен и в онлайн формат. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост.

Дава се възможност собствениците, които участват онлайн в общото събрание, да могат и да гласуват неприсъствено. Неприсъственото гласуване може да стане и до 7 дни преди провеждане на общото събрание чрез декларация. Документът трябва да е подписан саморъчно и предаден на управителния съвет (управителя), или изпратен на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис.

С промените в Закона за управление на етажната собственост отпада възможността да се отложи общото събрание за следващия ден, ако липсва нужният кворум. Общото събрание ще се отлага с един час и ще се смята за законно, независимо дали са представени всички собственици или само част от съседите присъстват.

Задължават се собствениците, ползвателите или наемателите да подадат декларация за вписване в книгата на етажната собственост до 15 дни от влизането в дома. При неизпълнение може да бъде глобен от 50 до 250 лв., а ако е фирма – от 100 до 500 лв.

Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид.

Предлага се заплащане на домоуправителя, независимо дали е професионалист или някой от съседите изпълнява това задължение. Задължително съседите трябва да изберат контролен съвет или контрольор, на когото да плащат. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец.

Не се заплаща такса „вход” за децата до 6-годишна възраст. Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца.