Над 96 милиона лева са заложените разходи за образование в Бюджет 2023

Над 96 милиона лева са заложените разходи за образование в Бюджет 2023 на Община Стара Загора. Осигурените средства  за персонал и издръжка за 4 487 деца в детските градини, 381 деца в подготвителни полудневни групи в училище, 11 940 ученици в не специализирани училища, 269 ученици в спортно училище, 40 ученици в общежитие, 893 ученици в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка. Осигурени са целево 392 568 лева за стипендии на ученици в гимназиален етап на обучение. Допълнително са разчетени средства за създаване на условия за приобщаващо образование, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до VІІ клас, за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас и за подобряване на материално-техническата база на училищата. За финансиране на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора като държавно делегирана дейност през 2023 година са определени средства по норматив от 728 620 лева и за астрономическа обсерватория с планетариум – 207 080 лева в т.ч. държавно финансиране общинско финансиране.

По бюджета на общината са разпределени 1 093 345 лева от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в частните детски градини и училища. Частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране получават средства под формата на субсидия чрез бюджета на общината за подпомагане на равния достъп и за подкрепа на личностното развитие.
След отпадане на таксите за детски градини е утвърден норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище за 2023 година в размер на 848 лева. Разчетените средства за годината възлизат на 4 162 832 лева.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на център за подкрепа на личностно развитие – 140 000 лева, за ученически почивни лагери – 297 100 лева и за други дейности по образованието – 140 300 лева. За финансиране на Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск са предвидени 232 700 лева. От общински приходи са осигурени средства за обзавеждане, персонал и издръжка на от началото на учебната 2023/2024 година на ДГ No 9 „Липа“ и както и за дофинансиране издръжката на детски градини в размер на 1 200 000 лева. Предвидено е дофинансиране от 440 000 лева за обзавеждане и оборудване на общежитие към ПГКНМА „Проф. М. Балкански“. Като дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са отразени предвидените средства в размер на 172 720 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки.