В подкрепа на българските розопроизводители

Продължават усилията на българските евродепутати и на дипломати в подкрепа на българските розопроизводители, чийто поминък е в риск заради предложените от Европейската комисия промени в Регламента за класификация, етикетиране и опаковане на химикали (CLP). Те предвиждат етеричните масла да бъдат класифицирани като потенциално опасни за човешкото здраве и за околната среда, което създава сериозни притеснения сред българските производители, преработватели и търговци на етерични и розово масла, включително масло от българска маслодайна роза.

В изминалите месеци досега всички български евродепутати работят заедно и настояват в Регламента да бъдат изтрити всички текстове, които разглеждат етеричните масла като химична смес. Националната позиция е, че етеричните масла не трябва да се разглеждат като съвкупност от химични елементи, а в цялост, защото те са продукт с напълно естествен и променлив състав, т. е. за тях не може да се прилага същия подход в класификацията както при химичните смеси.
В края на юни Съветът излезе с позиция, според която влизането в сила на регламента по отношение на розовото масло трябва да бъде забавено с до 4 години – време, в което Европейската комисия да набави доказателства за рисковете за здравето от употребата на етерични масла. Амбицията на всички български евродепутати е националната позиция да бъде защитавана още в дебата в Европейския парламент, така че всички текстове, променящи сегашния режим за розовото масло, да бъдат изцяло премахнати от регламента и да бъде намерено трайно, а не временно решение на този въпрос.

В края на годината ЕК трябва да публикува и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към етеричните масла – Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).