Спад на приходите за шестмесечието в ТЕЦ „Марица Изток 2″

Приходите на ТЕЦ „Марица Изток” през първото шестмесечие на 2023 г. намаляват със значителните 45.55% спрямо същия период на миналата година, но компанията отчита печалба 142 млн. 751 хил. лв. преди данъци. Това става ясно от публикувания междинен финансова отчет, съпроводен с анализ за дейността и финансовото състояние на дружеството.

В анализът се набляга на факта, че ТЕЦ „Марица Изток 2″ е реализирала основните си приходи основно от продажбата на електроенергия на свободния и балансиращия пазар, както и от услуги за разполагаемост за регулиране на системата.

Според данните, през 6-чието на тази година продадената електроенергия намалява с 56.11 %.В докладът си експертите от дружеството отчитат тенденцията за намаление на борсовите цени на търгуваната електрическа енергия в страната и региона при това в съчетание със запазване на високите цени на квотите за емисии на парникови газове. Това силно ограничава възможностите на „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД да реализира производството си на цени, които да покриват пълните разходи и да осигуряват нормална норма на възвращаемост, се констатира в доклада.

Дружеството отчита влиянието на Covid и войната в Украйна, също така и ангажиментите на страната ни по зелената сделка и в частност намаляването на емисиите, както и намерението за въвеждане на нови чисти източници на енергия, на база на което е построена и тезата за бъдещето на централата.

В дългосрочен план Дружеството се очаква да бъде пряко засегнато от изискванията на Европейския съюз, заложени в приетото в края на 2016 г. Парижко споразумение, както и от процесите, свързани с увеличаване на дела на чистата енергия, повишаване на конкурентоспособността на възобновяемата енергия и не на последно място предстоящото обединение на енергийните пазари.