ОбС- Казанлък прие Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година

С пълно единодушие Общинските съветници приеха Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 г. Размерът му е 109 239 711 лв. Увеличението спрямо 2022 г. е с близо 20 млн. лв. и се формира и от държавните, и от общинските дейности.

Предвидени са средствата за изпълнение на  Капиталовата програма, в която сред приоритетните обекти са: изграждане на стария път до язовир „Копринка“, пешеходна зона през ул.“Генерал Скобелев“ до парк „Розариум“, асфалтиране и изграждане на тротоари след Вик на ул.“Олимпиада“ и изграждане на парково пространство върху откупения общински терен в парк „Розариум“.

Предвидените средства за асфалтиране на улици в града след извършения ВиК ремонт и по населените места са в размер над 3 200 000 лв., включително за бордюри и тротоари, за четвъртокласна пътна мрежа – 250 000 лв., за частично изкърпване на улици – 150 000 лв.

Приети бяха предложенията да се предвидят 60 хил. лв. за закупуване на газов котел за МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” и 17 хил. лв. за поставяне на пътни знаци и маркировка в с. Бузовград, чрез пренасочването на средства в рамките на бюджета.

Важно перо в общинския бюджет увеличението с 15 на сто на работните заплати на всички звена към общинска администрация.