Почти два пъти повече деца в риск се отглеждат в семейна среда

Почти два пъти повече деца в риск се отглеждат в семейна среда отколкото в социални услуги. В семействата на близки и роднини са настанени около половината от децата, които се отглеждат извън биологичното семейство. В две трети от случаите, по които социалните работници са работили за превенция на изоставянето, те са успели да подкрепят семействата, за да продължат да отглеждат децата си у дома. Това показват данните на Агенцията за социално подпомагане за 2023 г., свързани с подкрепата на децата в риск и техните семейства.

Данните от дейността на социалните работници доказват, че приоритетно усилията са насочени към отглеждане на децата в семейна среда.

Всяко действие на социалните работници е подчинено на гарантиране правото на детето да се отглежда от родното си семейство чрез оказване на подкрепа за преодоляване на възникналата ситуация, като се използват и ресурсите в общността. Настаняване на дете по реда на Закона за закрила на детето се прави само в случаите, когато са изчерпани всички възможности за подкрепа на семейството и е налице непосредствен риск за детето. В тези случаи първо се проучват роднини и близки. Целта е детето да се отглежда от разширеното семейство или от хора, с които е създало емоционална връзка. Ако няма такива, едва тогава детето се настанява в подходящо приемно семейство или в социална услуга.

Всяко настаняване с административна заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” задължително се разглежда и потвърждава от съда. Причините за настаняване дете извън семейството са комплексни. Те са свързани най-вече с това, че родителите не разпознават или пренебрегват потребностите на децата си, поставят ги в риск, упражняват насилие, не осигуряват сигурна и защитена среда за развитие на децата.

След извеждане на детето от семейството активната работа с родителите продължава. Тя е насочена към повишаване на родителския им капацитет и осигуряване подкрепа на създаване на необходимите условия, гарантиращи, че в бъдеще детето ще получава у дома добра грижа и възможност за правилно развитие. Крайната цел на социалната работа по всеки случай е да бъдат преодолени причините за извеждането и детето да бъде реинтегрирано в своето биологично семейство.

Снимка: Интернет