Община Павел баня работи по три проекта съвместно с други общини

Кметът Иса Бесоолу участва в подписването на тристранно споразумение между общините Павел баня, Стара Загора и Казанлък за съвместно кандидатстване по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, мярка „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”. Партньорското споразумение е за създаване на местна инициативна група между общините и представители на стопанския и нестопански сектор. В резултат на мярката ще се разработи, а в бъдеще и изпълни, Стратегия за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони на страната. Стойността на финансирането е 4 млн. лв. След одобряване на Стратегията, за финансиране за безвъзмездната финансова помощ ще могат да кандидатстват, не само общини, но и групи в неправителствения сектор. Другите два проекта, по които Община Павел баня работи в партньорство, са свързани с доставката на електробуси, които ще обслужват някои от линиите по общинската транспортна схема, и изработването на Концепция за интегрирани териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите 2021 – 2027″, свързана с устойчивото развитие на туризма в района.