През 2023 година се очертава недостиг на средства от таксата за битови отпадъци

През 2023 година се очертава недостиг на средства от таксата за битови отпадъци в Община Стара Загора. Поради това се предвижда финансиране на дейностите по чистотата за сметка на други собствени приходи в размер на 1 338 000 лв.

За 2023 година разходите за чистота в Общината се предвиждат в размер на над 17 милиона лева .За града те са в размер на близо 15 милиона лв. и за селата в размер на около 2 милиона и половина . В общ обем повишението на разходите спрямо тези от 2022г. е с около 900 000лв. Увеличението се дължи на предвиждано увеличение на количествата депонирани отпадъци с 3000 т. в следствие продължаване на дейностите по почистване на нерегламентирани сметища през 2023 година и съответстващото на количествата увеличение на дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците с около 290 000лв. и увеличение на таксите за третиране на отпадъците заплащани към оператора на депо с около 115 000лв. Предвижда се ръст на разходите за оператора по чистотата в частта за сметосъбиране и сметоизвозване с около 700 000лв., поради увеличаване броя на съдовете за сметосъбиране и съответно по-големият обем извършвана работа. Същевременно се планират с 200 000 лв. по-малко средства за зимно поддържане. Предвидени са 200 000 лв. за дейности по биологична рекултивация на депото на Мандра баир. Финансирането трябва да се извърши от общинския бюджет, тъй като няма налични донорски програми. Договорът ще бъде най-малко двугодишен. По отношение на приходите се констатира ръст на събираемостта на таксата за битови отпадъци. За 2023г. се предвиждат общо приходи от такса за битови отпадъци и лихви в размер на около 12 милиона и половина лева в т.ч. лихви 317 003лв. Предвиден е приход от 3 416 000 лв. чрез искане за възстановяване до РИОСВ на средства от отчисленията по Закона за отпадъците. Тези средства ще се ползват за заплащане на разходи за сепариране през 2022 год. и 2023 год.