365 решения за 6 месеца

Общо 365 решения е взел Общинският съвет на Стара Загора през последните 6 месеца на миналата година. Това сочи отчета за дейността на местния парламент. През този период са отправени едва 9 питания към Кмета на Общината.

За периода юли – декември 2022г. през този период, Общински съвет Стара Загора проведе 5 редовни и 2 извънредни заседания. Областния управител на област Стара Загора, в изпълнение на правомощията му на административен контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, е оспорил РЕШЕНИЕ № 1928 от 5 септември 2022г., във връзка с предварително съгласие за учредено безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс за подпомагане реализацията на проекта „Загора Устойчив Водороден Регион” , на СНЦ „Водородна долина Стара Загора”. Същото беше отменено с решение на Административен съд – Стара Загора. Председателски съвет проведе 7 заседания, на които, съвместно с представители на администрацията, бяха обсъдени всички предложения по дневния ред на Общински съвет и други приоритетни въпроси. Изменени бяха редица наредби, като сериозен дебат предизвика Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Удължен беше срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост, върху общински терени, на територията на град Стара Загора. Взето е решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД и на МЦ „Дерма Гард – Стара Загора” ЕООД. От месец септември към община Стара Загора са отправени няколко инвестиционни предложения за изграждане на соларни инсталации на общински терени. Заради големия интерес и дългия срок за реализиране на инвестициите, бяха поканени представители на фирмите, за да представят дейността и намеренията си. Постоянните комисии са провеждали ежемесечно своите редовни и по няколко извънредни заседания. Разгледани и гласувани са всички постъпили проекти за решения, сигнали от граждани и различни институции.