Сключен е договор за европейско финансиране за ремонт на сградата на бившето Кино в гр. Мъглиж

На 06.04.2023г. Община Мъглиж сключи договор с Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сьфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.652-S1 – МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. “Инвестиции в сьздаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗОП.

Наименование на проекта: „Основен ремонт на съществуваща обществена сграда свързана с културния живот в община Мъглиж”. Проект No BG06RDNP001-19.652-0001, с наименование: “Основен ремонт на съществуваща обществена сграда свързана с културния живот в община Мъглиж” финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е на обща стойност 377 813.34 лв., от които:

Европейско финансиране: 340 032.01 лв.

Национално съфинансиране: 37 781.33 лв.

Кратко описание на проекта: Проектното предложение предвижда реализацията на инвестиционното намерение за извършване на необходимите строително-монтажни дейности по проект “Основен ремонт на съществуваща обществена сграда свързана с културния живот в община Мъглиж” за оползотворяване на местния потенциал посредством подобряване на малка по мащаб инфраструктура за публично ползване, която създава основни услуги за населението и представя и популяризира културното наследство с цел повишаване на привлекателността на територията.

Цели на проекта: Извършване на „Основен ремонт на съществуваща обществена сграда свързана с културния живот в община Мъглиж”, оползотворяване на местния потенциал, посредством подобряване на малка по мащаб инфраструктура за публично ползване, представяне и популяризиране на културното наследство и повишаване на привлекателността на територията.

Резултати от изпълнението на проекта: Ремонтирана съществуваща обществена сграда, свързана с културния живот в община Мъглиж”.