Инфо Зона – 15 06 2022 – Стара Загора е във фокуса на стратегия за развитие на биоикономика