Съобщение за изработени кадастрални карти в община Мъглиж

Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастраалните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Бънзарето, с. Борущица и с. Държавен, намиращи се в землището на с. Борущица, с Дъбово, с. Радунци и с. Яворовец, намиращи се в землището на с. Дъбово, и за урбанизираните територии в землищата на с. Ветрен, с. Зимница, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево и с. Ягода, общ. Мъглиж.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка в контактната зона въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР, за имоти в с. Борущица, с. Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево, с. Ягода, общ. Мъглиж.

В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите в Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Пълният текст на обявите е в ДВ, бр. 43/10.06.2022 г.