При изключителна активност премина общественото обсъждане на предложението за оптимизиране на Районен съд-Гълъбово и Районен съд-Раднево

При изключително голям интерес и с активното участие на народен представител от област Стара Загора, кметовете на общините Гълъбово и Раднево, представители на областната администрация, на бизнеса, адвокати, съдии от Окръжен съд – Стара Загора и от районните съдилища, граждани, както и на неправителствени организации, премина общественото обсъждане на идеята за обединяване на Районен съд – Гълъбово и Районен съд – Раднево. Форумът се проведе в Съдебната палата в гр. Стара Загора, като домакини бяха членовете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Даниела Марчева – председател на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“, Цветинка Пашкунова и Драгомир Кояджиков, а чрез видеоконферентна връзка се включиха Олга Керелска и Атанаска Дишева. Преди обществените консултации членове на съдийската колегия разговаряха със съдии от Окръжен съд – Стара Загора и районните съдилища в Гълъбово и Раднево, както и с представители на местната власт.

Целта на проведената дискусия е събиране на становища и мнения от заинтересованите страни за оптимизиране структурата и организацията на дейността на двете районни съдилища и свързаната с това промяна в границите на съдебния район на Районен съд – Раднево.

Срещата откри г-жа Даниела Марчева, която обясни аргументите на колегията, във връзка с търсенето на решение за регулиране на неравномерната натовареност в отделните райони, специализацията на съдиите и ефективността на правосъдието, чрез иницииране на реформа в съдебната карта. Подчертано бе, че към този момент няма прието окончателно решение и колегията ще обсъди и съобрази изразените становища и коментари. Според г-жа Даниела Марчева броят на съдиите е достатъчен в страната, но не е рационално разпределен спрямо общото постъпление на делата и води до дисбаланс в тяхната натовареност. Разяснено бе, че в някои районни съдилища съдиите са 3 до 4 пъти по-натоварени от своите колеги от съдилища от съответното ниво. Участниците в обсъждането се обединиха за запазването на Районен съд – Гълъбово и изложиха аргументи за ролята му за местната общност и нейното развитие. Посочени бяха съображения, свързани с изграждането на сградата и създаването на съда, с икономиката, преструктурирането на енергетиката и последиците от „зелената сделка“, предприемаческите инициативи, високия ръст на чуждестранните инвестиции, както и значителния брой на заетите работници. Становища и мнения по темата изразиха Красимир Георгиев – председател на Окръжен съд – Стара Загора, Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, Тодор Асенов – председател на Районен съд – Гълъбово, Николай Тонев – кмет на Община Гълъбово, Деян Петков – кмет на с. Главан, община Гълъбово, Ваня Попова – представител на Областния управител на Област Стара Загора, адвокат Петър Желязков – представител на „Брикел“ ЕАД, Янко Колев – юрисконсулт в Мини Марица-изток, Дарина Стоянова и Александър Георгиев – съдии от Районен съд – Стара Загора, Христина Вълчанова – съдия в Районен съд – Раднево, Златина Йовчева – председател на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Стара Загора, адвокат Теньо Динев от гр. Раднево.

Директорът на Българския институт за правни инициативи г-жа Биляна Гяурова-Вегертседер поздрави ВСС за смелата позиция и даде изключително висока оценка за инициираните обществени обсъждания. Те бяха определени като полезни, навременни и адекватни, и бе отправен призив към другите отговорни институции да разгледат проблема с оптимизирането на съдилищата и с реформата на съдебната карта, през призмата на икономически, демографски,  социални и общностни аспекти. Тя представи резултатите от проведено социологическо проучване, според които граждани и бизнес дават оценка за работата на съдилищата в Старозагорския съдебен район по-висока от средната за страната. Според получените данни „с огромно мнозинство, граждани и бизнес подчертават важността на съдебните институции за своите общности, както за справянето с конкретни съдебни проблеми, така и за осигуряване достъп до правосъдие“.

Становища по обсъжданата тема предоставиха Николай Тонев – кмет на община Гълъбово, Адвокатска колегия – Стара Загора, председателят на Районен съд – Раднево, „Брикел“ ЕАД, както и от народните представители на ПП „Продължаваме промяната“ Армин Саркисян, Радослав Василев, Атанас Михнев и Радослав Рибарски от област Стара Загора.

Общественото обсъждане в Стара Загора е поредното от организираните, преди съдийската колегия да пристъпи към обсъждане на оптимизация на районни съдилища.