Информационно събитие за дуалното обучение проведоха в Стара Загора

През изминалия ден, в конферентната зала на хотел „Верея“, екипът на проектBG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ вМинистерство на образованието и науката проведе информационно събитие запопуляризиране на дуалната системата на обучение. Домакин бе Регионалноуправление на образованието – Стара Загора.

Г-жа Мариета Георгиева, заместник-министър на образованието и науката,приветства участниците с добре дошли, а водещ на информационното събитие бе г-жаПолина Златарска, главен експерт в Министерство на образованието и науката.

„Стара Загора е първата област, в която стартира дуалното обучение и можем дасподелим много добри практики. Пожелавам на младите хора и родителите им, събралисе тук – да използват товавреме и да направят най-добрия избор на образование ипрофесия“, каза при началото на форума ресорният зам.-кмет на Община Стара ЗагораИванка Сотирова.

Официални гости бяха още арх. Банко Банов – заместник областен управител иОлег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата в Стара Загора.Присъстваха и директори на професионални гимназии, експерти попрофесионално образование и обучение от областите Стара Загора, Сливен, Хасково иЯмбол, представители на бизнеса от „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък, „Арсенал“АД, гр. Казанлък, Мини Марица-изток ЕАД и еДинамикс България.

Информационното събитие се реализира в рамките на проект BG05M2OP001-2.014-0001„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативнапрограма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран отЕвропейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на събитието бе да се запознаят родители и ученици с потенциала надуалната система на обучение, възможностите за ранна младежка заетост и ползите зарегионалното икономическо развитие.

В област Стара Загора дуална система на обучение се провежда в шест училища –  за Стара Загора са ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров, ПГЕТ „Г. С. Раковски“, ПГСД „Инж. Н.Ранчев“; за Казанлък са ПГ „Иван Хаджиенов“ и ППМГ „Никола Обрешков“; заРаднево ПГ „Св. Иван Рилски“.

Презентации представиха екипите за управление на Проекта от Министерство наобразованието и науката и на Регионално управление на образованието – Стара Загора.В тях бяха показани проведените дейности – закупено оборудване, учебни помагала,софтуер, макети, симулатори, работно облекло за учениците, както и информация запроведени обучения на наставници, на учители и ученици. Представители на общоседем професионални гимназии от област Сливен, Ямбол и Хасково представихадобри практики по дуалната система на обучение.

Отворена и ползотворна бе дискусията с Мариета Георгиева – заместник-министър на образованието и науката, представителите на работодателите: инж.Марин Маринов, инж. Владимир Чучумишев и Олег Стоилов. Училищата и местнатавласт дадоха яснота за възможностите и практическите насоки за успешнопартньорство в дуалната система на обучение. Интересни въпроси възникнаха отродители, ученици и директори на училища.

В днешния ден, информационното събитие по проект BG05M2OP001-2.014-0001„Подкрепа за дуалната система на обучение“ продължава с посещение на 80 родители иученици в ПГ „Иван Хаджиенов“ и индустриалния бизнес, за да се запознаят на мястос работата на учениците, които се обучават по дуалната систма на обучение в реалнаработна среда.